Celsa radonmembran

Nitocote

Nitocote CM210 - tätningsmedel

Radonmembran som skyddar byggnader mot bland annat radon, koldioxid och metan. Membranet består av en flerskiktsfolie av polyeten (LD-) med friktionsbeläggning på ovansidan. Radonmembranet är diffusionstätt och uppvisar egenskaper motsvarande en fuktspärr. Fuktsäkring mot underlaget (ex betongplatta) uppnås därmed med systemet. Radonmembranet är åldringsbeständigt.

Radonpermeabilitet: 7,8x10 -¹² m/s

Mått: 4.3 x 22 m

SKU
DGM01B001

Radonmembran

Om radon (Rn)
Den hälsofarliga osynliga och luktfria radongasen finns överallt; i marken, luften och vatten. Radongas är en radioaktiv gas som bildas i berggrunden när Radium (radon-222) sönderfaller. En längre exponering av radongas innebär en högre risk för lungcancer. Genom att använda en radonspärr som tex Proofex Total, så hindras radongasen att tränga in i byggnaden.
Med hjälp av ett radonmembran minskar risken för exponering av Radon.

Var finns radon?
Radon finns i marken. Information om radonhalt kan kommunens miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande tillhandahålla. För över 40 år sedan kunde radiumhalten i byggmaterial utgöra en hälsorisk. Så är inte fallet idag.

Vilka gränsvärden gäller?
Boverkets byggregler (BBR) har fastslagit gränsvärde för radon. Denna gäller vid nybyggnation eller ändring av byggnad och är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft.

Att radonsäkra med radonmembran
Ett radonmembran är ett markmembran vars syfte är att täta byggnadens inomhusluft från markluft. Radonmembranet hindrar radongas från att läcka in via krympsprickor i betongplattan, gjutfogar, krypgrund och/eller källarväggar.

Radonmembranets effektivitet anges med radonpermeabilitet, dvs hur hög genomsläpplighet eller genomtränglighet ett material (radonmembranet) har mot vätska eller gas (radongas).

Produktinformation
Alternate SKUDGM01B001
Tjocklek (mm)0,45
Förp.storlek4,3x22 m