Proofex Total - radonmembran

Proofex Engage

Proofex Engage

Proofex Total är ett radonmembran som skyddar byggnader mot bland annat radon, koldioxid och metan. Radonmbranet är enkelt att jobba med då den består av en förstärkt 5-lagers aluminiumfolie med en total tjocklek på 0,4mm. Membranet är mycket följsamt och kan därför formas efter underlaget och eventuella hålrum och rörgenomföringar.
Proofex Total kan även användas som en konventionell löst förankrad fuktspärr för att skydda betongkonstruktionen från fukt.

Monteras med 100mm överlapp. Skarvarna tätas med Proofex Total tejp, eller svetsas med varmluftpistol. Genomföringar tätas med Proofex Total tejp och kan kompletteras med tätbandet Synkoflex.
Radonpermeabilitet: 8.0 x 10-15 m2/s

SKU
DGM01A001
Radonmembran och byggnad

Om radon (Rn)
Den hälsofarliga osynliga och luktfria radongasen finns överallt; i marken, luften och vatten. Radongas är en radioaktiv gas som bildas i berggrunden när Radium (radon-222) sönderfaller. En längre exponering av radongas innebär en högre risk för lungcancer. Genom att använda en radonspärr som tex Proofex Total, så hindras radongasen att tränga in i byggnaden.
Med hjälp av ett radonmembran minskar risken för exponering av Radon.

Var finns radon?
Radon finns i marken. Information om radonhalt kan kommunens miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande tillhandahålla. För över 40 år sedan kunde radiumhalten i byggmaterial utgöra en hälsorisk. Så är inte fallet idag.

Vilka gränsvärden gäller?
Boverkets byggregler (BBR) har fastslagit gränsvärde för radon. Denna gäller vid nybyggnation eller ändring av byggnad och är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft.

Att radonsäkra med radonmembran
Ett radonmembran är ett markmembran vars syfte är att täta byggnadens inomhusluft från markluft. Radonmembranet hindrar radongas från att läcka in via krympsprickor i betongplattan, gjutfogar, krypgrund och/eller källarväggar.

Radonmembranets effektivitet anges med radonpermeabilitet, dvs hur hög genomsläpplighet eller genomtränglighet ett material (radonmembranet) har mot vätska eller gas (radongas).

Produktinformation
Förp.storlek2x50 m